Vampiric Shadowbat

Vampiric Shadowbat

Beast (Bat)
Level 71 (Elite)

Location