Phantasmal Mammoth

Phantasmal Mammoth

Beast
Level 80 (Elite)

Location