Phantasmal Mammoth

Phantasmal Mammoth
Beast
Level 79-81 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+10 The Taunka

Location