Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Crystalline Shardling
??
Elite
Giant
Crystalline Ice Giant
Dragonblight, Crystalsong Forest73-74
Elite
A H Giant
Crystalline Behemoth
Razorfen Kraul ??
Elite
Giant
Crystalline Behemoth
??
Elite
Giant
Crystalhide Shardling
??
Giant
Crystalhide Colossus
??
Elite
Giant
Creteus
The Storm Peaks80
Elite
A H Giant
Creteus
The Storm Peaks80
Elite
A Giant
Creteus
80
Elite
A Giant
Crazed Shardling
Shadowmoon Valley69
A H Giant
Crazed Colossus
Shadowmoon Valley69-70
Elite
A H Giant
Cragskaar Shardling
Netherstorm69
A H Giant
Cragskaar
Netherstorm69
Elite
A H Giant
Corrupted Cliff Giant
Feralas35
H Giant
Corok the Mighty
Shadowmoon Valley70
Elite
A H Giant
Colossus of the Sun
Uldum83
A H Giant
Colossus of the Moon
Uldum83
A H Giant
Colossal Anubisath Warbringer
??
Elite
Giant
Coast Strider
Tanaris ??
Elite
Giant
Cliff Walker
??
Elite
Giant
Cliff Thunderer
??
Elite
Giant
Cliff Giant
??
Elite
Giant
Cliff Giant
Feralas35
H Giant
Cliff Crasher
Azshara20
Elite
A H Giant
Cliff Breaker
??
Elite
Giant
Champion of Hodir
Ulduar81-82
Elite
A H Giant
Captive Stone Giant
Howling Fjord ??
Elite
Giant
Captive Gronn
??
Elite
Giant
Captive Gronn
Frostfire Ridge ??
Elite
Giant
Canyon Ettin
Redridge Mountains18
Elite
A H Giant
Canyon Boulderbreaker
Gorgrond ??
Giant
Canyon Boulderbreaker
??
Giant
Canyon Boulderbreaker
Gorgrond ??
Giant
Cache Image
Ulduar ??
Elite
Giant
Button Image
??
Elite
Giant
Bulbapore
Spires of Arak96-97
A H Giant
Bug 193702
??
Elite
Giant
Bruiser
??
Elite
Giant
Brotoculus
??
Rare
Giant
Brothers of the Storm
??
Giant
Brokyo
Nagrand100
A Giant
Broken Drudge
Nagrand100
A Giant
Broken Drudge
Nagrand100
A Giant
Boulderheart
Redridge Mountains20
Rare
A H Giant
Borogahn
Gorgrond ??
Giant
Bog Overlord
The Steamvault70
Elite
A H Giant
Bog Lord
Zangarmarsh64
A H Giant
Bog Giant
The Underbog63-70
Elite
A H Giant
Boden the Imposing
Deepholm83
Elite
A H Giant
Boden the Imposing
Deepholm83
Elite
A H Giant
Boden the Imposing
??
Elite
Giant
Blooming Genesaur
Shadowmoon Valley ??
Giant
Blook
Gorgrond ??
Giant
Blook
Lunarfall, Frostwall100
A Giant
Blook
??
Giant
Bloodthirsty Bruiser
Lunarfall, Frostwall ??
Giant
Bloodmaul Bonecrusher
Frostfire Ridge100
Elite
A Giant
Bloodgorged Ettin
<Bloodeye Clan>
Twilight Highlands84
A H Giant
Bloodeye Magelord
<Bloodeye Clan>
Twilight Highlands ??
Giant
Bloodeye Brute
Twilight Highlands85
A H Giant
Bloodbash Ogrechucker
Nagrand100
A Giant
Bloodbash Breaker
Nagrand ??
Giant
Blindeye the Guardian
Twilight Highlands85
A H Giant
Bladespire Ogron
Frostfire Ridge90
H Giant
Beremus the Overgrowth
Gorgrond92
Elite
A H Giant
Bellows Operator
??
Elite
Giant
Bellows Operator
??
Elite
Giant
Behemothon, King of the Colossi
??
Elite
Giant
Beckoned Earthtwister
Gorgrond ??
Elite
Giant
Beckoned Earthshaker
Gorgrond ??
Elite
Giant
Beach Strider
??
Giant
Battlescar Ancient
Stonetalon Mountains30
Elite
A H Giant
Ba'ruun
Shadowmoon Valley91
Rare
A Giant
Baron Kazum
<Abyssal High Council>
??
Boss
Giant
Balboa
Azshara20
Elite
A H Giant
Azsharite Rat Quest Credit
??
Elite
Giant
Azsharite Laxative Quest Credit
??
Elite
Giant
Avatar of Freya
Sholazar Basin80
Elite
A H Giant
Arkonite Protector
??
Giant
Archavon Warder
Vault of Archavon80
Elite
A H Giant
Apexis Guardian
Blade's Edge Mountains72
A H Giant
Apex Crumbler
Netherstorm66-67
A H Giant
Apex
Netherstorm67-68
Elite
A H Giant
Anubisath Warder
Temple of Ahn'Qiraj63
Elite
A H Giant
Anubisath Warbringer
??
Elite
Giant
Anubisath Sentinel
Temple of Ahn'Qiraj61
Elite
A H Giant
Anubisath Guardian
Ruins of Ahn'Qiraj62
Elite
A H Giant
Anubisath Defender
Temple of Ahn'Qiraj62
Elite
A H Giant
Anubisath Conqueror
??
Elite
Giant
Anubisath
??
Elite
Giant
Antechamber Guardian
Uldum49
H Giant
Ancient Protector
Teldrassil, Darnassus90
A H Giant
Ancient Ogron
??
Giant
Ancient of Frostfire
??
Elite
Giant
Ancient Gronn
??
Giant
Ancient Defender
A Little Patience90
Elite
A H Giant
Anathemus
Badlands48
Rare
A H Giant
an Ogron
??
Giant
Amber Monstrosity
Heart of Fear ??
Elite
A H Giant
Amber Earthshaker
90
Elite
A H Giant