Disciple of Humility

Disciple of Humility

5 Points

Defeat all ten Trials of Humility with Pelagos, Kleia, and Mikanikos.

Criteria

 • Defeat Kalisthene as Pelagos
 • Defeat Kalisthene as Kleia
 • Defeat Kalisthene as Mikanikos
 • Defeat Echthra as Pelagos
 • Defeat Echthra as Kleia
 • Defeat Echthra as Mikanikos
 • Defeat Alderyn and Myn'ir as Pelagos
 • Defeat Alderyn and Myn'ir as Kleia
 • Defeat Alderyn and Myn'ir as Mikanikos
 • Defeat Nuuminuuru as Pelagos
 • Defeat Nuuminuuru as Kleia
 • Defeat Nuuminuuru as Mikanikos
 • Defeat Craven Corinth as Pelagos
 • Defeat Craven Corinth as Kleia
 • Defeat Craven Corinth as Mikanikos
 • Defeat Splinterbark Nightmare as Pelagos
 • Defeat Splinterbark Nightmare as Kleia
 • Defeat Splinterbark Nightmare as Mikanikos
 • Defeat Thran'tiok as Pelagos
 • Defeat Thran'tiok as Kleia
 • Defeat Thran'tiok as Mikanikos
 • Defeat Mad Mortimer as Pelagos
 • Defeat Mad Mortimer as Kleia
 • Defeat Mad Mortimer as Mikanikos
 • Defeat Athanos as Pelagos
 • Defeat Athanos as Kleia
 • Defeat Athanos as Mikanikos
 • Defeat Azaruux as Pelagos
 • Defeat Azaruux as Kleia
 • Defeat Azaruux as Mikanikos