Yellow Martial Shirt

Yellow Martial Shirt
Item Level 1
Binds when equipped
Shirt