Purple Martial Shirt

Purple Martial Shirt
Item Level 1
Binds when equipped
Shirt