Ozruk

Ozruk
Giant
Level 84-87 (Elite)
Reaction: A H